Tình hình ô nhiễm

– Trải qua nhiều năm chiến tranh, đất đai và con người Việt Nam đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi số lượng bom mìn, đạn dược. Số lượng bom mìn, đạn dược đã sử dụng nhiều gấp khoảng 3,9 lần so với cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai và gấp 12 lần so với chiến tranh Triều Tiên, bình quân 46 tấn/km2 tương đương 280 kg/đầu người. Theo số liệu tổng kết, riêng số bom, đạn quân đội Mỹ đã sử dụng ở Việt Nam khoảng 15.350.000 tấn (trong đó có 7.850.000 tấn thả từ máy bay và 7.500.000 tấn sử dụng trên mặt đất).


– Theo các tài liệu nghiên cứu, tỷ lệ bom đạn chưa nổ chiếm khoảng 5% số lượng bom đạn đã sử dụng (theo các tài liệu nước ngoài là 10%), thì số lượng bom đạn còn sót lại sau chiến tranh còn khoảng 800.000 tấn bao gồm cả bom, mìn, tên lửa, đầu đạn pháo, cối và vật nổ khác… nằm ở các độ sâu khác nhau.

– Tất cả các loại bom mìn, vật nổ còn sót lại đều rất nguy hiểm và có thể gây nổ khi tác động phải trong quá trình lao động sản xuất và sinh hoạt hoặc có thể tự nổ do những nguyên nhân về cơ học, lý học hay hoá học.

– Theo kết quả điều tra sơ bộ, diện tích hiện còn bom mìn, vật nổ chưa nổ sau chiến tranh trên toàn quốc khoảng 6,6 triệu ha tương đương 66.000km2, chiếm 20% tổng diện tích cả nước. Trong đó:
     + Diện tích còn nhiều bom mìn, vật nổ là khoảng 925.600ha (tương đương 9.256km2), chiếm 13,90 % tổng số diện tích hiện còn bom mìn, vật nổ.
     + Diện tích còn rải rác bom mìn, vật nổ khoảng 5.732.300ha (tương đương 57.323 km2) chiếm 86,1% tổng diện tích hiện còn bom mìn, vật nổ.

– Bom mìn, vật nổ đã ảnh hưởng trực tiếp tới tất cả 64 tỉnh, thành phố.
– Tổng số các loại đất canh tác hiện còn bị bỏ hoang do còn nhiều bom mìn, vật nổ chưa nổ khoảng 435.900ha (tương đương 4.359km2), chiếm gần 7% tổng diện tích đất đai còn sót bom mìn, vật nổ chưa nổ.

Leave a Comment