Trang chủ
  Tin tức
  Nghiên cứu khoa học
  Tham mưu tư vấn
Chương trình quốc gia
Công tác tham mưu tư vấn
Quy trình kỹ thuật
Văn bản pháp quy
  Rà phá bom mìn
  Tuyên truyền Giáo dục
  Hợp tác quốc tế
  Trang thiết bị RPBM
  Các chủng loại BM Vật nổ
  Trưng bày bom mìn
  Hình ảnh
  Liên hệ
  Góp ý
  Sơ đồ chung
   
Thứ bảy, 19-04-2014


  Tiếng Việt  
    English  

 
.....................................................................................................................................................................................

 

 Văn bản pháp quy

 1- Quyết định 96/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ

THỦ TƯỚNG CHỈNH PHỦ

     Số 96/2006/QĐ-TTg

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà nội, Ngày 4 tháng 5 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH
về việc quản lý và thực hiện công tác rà phá bom, mìn, vật nổ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

    Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
   Căn cứ Nghị định số 30/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng;
    Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bộ Quốc phòng có nhiệm vụ tổ chức thực hiện rà phá bom, mìn, vật nổ trên phạm vi toàn quốc theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ và quy định của Chính phủ; tổ chức thực hiện rà phá bom, mìn, vật nổ đối với các dự án đầu tư và xây dựng cơ bản trên phạm vi cả nước; chịu trách nhiệm về sự an toàn của dự án, công trình trong quá trình xây dựng và khai thác sử dụng có liên quan đến vấn đề bom, mìn, vật nổ.

Điều 2. Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm:
Xây dựng và ban hành văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác rà phá bom, mìn, vật nổ và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để áp dụng thống nhất trong toàn quốc. Các quy định về quản lý và tổ chức thực hiện rà phá bom, mìn, vật nổ phải phù hợp với các quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư và xây dựng, bảo đảm thuận tiện, nhanh chóng, đáp ứng yêu cầu tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản.
Xây dựng Đề án điều tra, khảo sát, thu thập thông tin, đánh giá mức độ tồn lưu bom, mìn, vật nổ để lập bản đồ trên phạm vi cả nước trình Chính phủ và tổ chức thực hiện.
Thống nhất với các Bộ, ngành liên quan để ban hành theo thẩm quyền các định mức, phương pháp lập dự toán rà phá bom, mìn, vật nổ; chế độ, chính sách phục vụ cho công tác rà phá bom, mìn, vật nổ,…
Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam va các cơ quan liên quan xây dựng cơ chế tiếp nhận và tổ chức thực hiện các dự án (hoặc phi dự án) do các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tài trợ về vấn đề khắc phục hậu quả bom, mìn, vật nổ do chiến tranh để lại, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Điều 3. Kinh phí bảo đảm cho công tác rà phá bom, mìn, vật nổ quy định như sau:
Kinh phí để bảo đảm công tác rà phá bom, mìn, vật nổ là một khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư của từng dự án đầu tư xây dựng cơ bản hoặc một dự án độc lập được Nhà nước đầu tư để thực hiện rà phá bom, mìn, vật nổ giải phóng mặt bằng.
1. Đối với các dự án sử dụng vốn nhà nước (bao gồm vốn đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước, vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước, vốn tín dụng do Nhà nước bảo lãnh và vốn đầu tư khác của Nhà nước…), đơn giá (đơn giá /1ha) cho rà phá bom, mìn, vật nổ được tính theo nguyên tắc bảo đảm các chi phí cần thiết, tối thiểu cho hoạt động bình thường, ổn định lâu dài và phát triển của các đơn vị chuyên trách làm nhiệm vụ rà phá bom, mìn, vật nổ và được xác định như sau:
a) Chi bồi dưỡng cho lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ (không tính chi phí nhân công).
b) Chi phí vật liệu, chi phí máy được tính đủ.
c) Chi phí chung, chi phí khác được tính theo tỉ lệ % theo quy định hiện hành.
d)  Không tính các khoản thu nhập chịu thuế tính trước và các khoản thuế.
2. Đối với các dự án sử dụng nguồn vốn khác, đơn giá cho rà phá bom mìn, vật nổ được tính đúng, tính đủ theo quy định hiện hành.
3. Dự toán kinh phí để thực hiện rà phá bom mìn, vật nổ phải được Bộ Quốc phòng thẩm định trước khi tổng hợp vào tổng dự toán kinh phí của dự án, cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 4. Trách nhiệm của các Bộ, ngành, địa phương và chủ đầu tư:
1. Bộ Xây dựng:
Phối hợp với Bộ Quốc phòng ban hành các định mức dự toán rà phá bom, mìn, vật nổ cho các dự án theo nguồn vốn đầu tư quy định tại Điều 3 của Quyết định này.
2. Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội:
Chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng trong việc xây dựng cơ chế, chính sách, chế độ đãi ngộ cho cán bộ, chiến sĩ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ rà phá bom, mìn, vật nổ để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
3. Bộ Nội vụ:
Chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng trong việc xây dựng định mức bồi dưỡng, phụ cấp, trợ cấp cho lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ rà phá bom, mìn, vật nổ.
4. Bộ Kế hoạch và Đầu tư:
Phối hợp với Bộ Quốc phòng và các bộ, ngành liên quan kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện rà phá bom, mìn, vật nổ; kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền; kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ những vấn đề phát sinh quá thẩm quyền, bảo đảm cho công tác rà phá bom mìn, vật nổ triển khai được thuận lợi; vận động viện trợ không hoàn lại của các nước và các tổ chức phi chính phủ nước ngoài cho công tác rà phá bom, mìn, vật nổ.
5. Các Bộ, ngành, địa phương, chủ đầu tư:
Phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng để đề xuất nhu cầu rà phá bom, mìn, vật nổ ngay tư khi có chủ trương đầu tư dự án; tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả, tiết kiệm và đúng quy định.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội đồng quản trị các Tổng công ty nhà nước có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

                                                                                                            THỦ TƯỚNG
                                                                                                                   (Đã ký)
                                                                                                           Phan Văn Khải

2- Thông tư số 146/2007/TT-BQP

BỘ QUỐC PHÒNG
Số 146/2007/TT-BQP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                           Hà nội, ngày 11 tháng 9 năm 2007

THÔNG TƯ
Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 96/2006/QĐ -TTg ngày 04 tháng 5 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý và thực hiện công tác rà phá bom, mìn, vật nổ.

        Thực hiện Quyết định số 96/2006/QĐ-TTg ngày 04 tháng 5 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý và thực hiện công tác rà phá bom mìn, vật nổ; sau khi thống nhất ý kiến với các Bộ, ngành có liên quan. Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện như sau:

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG.
1.    Phạm vi điều chỉnh.
Thông tư này hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác rà phá bom mìn,vật nổ trong phạm vi cả nước, các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn nhà nước (vốn đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước, vốn tín dụng đầu tư phát triển nhà nước, vốn tín dụng do nhà nước bảo lãnh, vốn đầu tư khác của nhà nước)  và các nguồn vốn khác; các dự án (hoặc phí dự án) có yếu tố nước ngoài. Phục vụ công tác điều tra khảo sát, nghiên cứu liên quan đến bom, mìn, vật nổ tồn lưu sau chiến tranh.
2. Đối tượng áp dụng.
Thông tư này áp dụng đối với các Bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức xã hội trong nước, tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài, cá nhân ở trong nước và người nước ngoài có hoạt động liên quan đến rà phá bom, mìn, vật nổ trên lãnh thổ Việt Nam.
3. Trách nhiệm quản lý và tổ chức thực hiện.
3.1.  Nhiệm vụ và trách nhiệm của Bộ Quốc phòng trong quản lý và thực hiện công tác rà phá bom, mìn, vật nổ thực hiện theo quy định tại điều 1 và điều 2; nhiệm vụ và trách nhiệm của các Bộ, ngành, địa phương và chủ đầu tư thực hiện theo quy định tại điều 4 Quyết định số 96/2006/QĐ-TTg ngày 04/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ.
3.2. Bộ Quốc phòng lập và tổ chức thực hiện đề án điều tra, khảo khát lập bản đồ ô nhiễm bom, mìn, vật nổ trên phạm vi cả nước, chi tiết tới cấp xã. Các Bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố, thị xã, quận, huyện, xã phối hợp với các lực lượng điều tra khảo sát để thực hiện, cung cấp các thông tin liên quan một cách chính xác, khách quan để hoàn thành đề án. Kết quả của đề án phải lập được bản đồ các khu vực còn bị ô nhiễm bom, mìn, vật nổ tới cấp xã, đánh giá được mức độ tồn lưu bom, mìn, vật nổ trên phạm vi cả nước, từng khu vực, phục vụ cho việc quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của Trung ương và các địa phương; làm cơ sở cho việc tư vấn và tổ chức triển khai công tác rà phá bom, mìn, vật nổ cho các dự án, công trình xây dựng.
3.3. Do tính chất đặc biệt nguy hiểm nên công tác rà phá bom, mìn, vật nổ được thực hiện theo phương thức giao nhiệm vụ cho các đơn vị công binh chuyên trách và các doanh nghiệp quân đội có đủ năng lực thực hiện theo Quyết định số 49/2007/QĐ – TTg ngày 11/4/2007 của Thủ tướng Chính phủ về các trường hợp đặc biệt được chỉ định thầu quy định tại điểm đ khoản 1 điều 101 của Luật Xây dựng.
3.4. Người chỉ huy đơn vị thi công rà phá bom, mìn, vật nổ chịu trách nhiệm chính về kết quả và sự an toàn cho dự án, công trình trong quá trình xây dựng và khai thác sử dụng có liên quan đến vấn đề bom, mìn, vật nổ trong phạm vi nhiệm vụ được giao.
4.    Phạm vi công tác rà phá bom, mìn, vật nổ.
4.1. Là hạng mục trong nội dung giải phóng mặt bằng của một dự án đầu tư.
4.2. Là một dự án độc lập chỉ thực hiện một nội dung rà phá bom, mìn, vật nổ để giải phóng mặt bằng phục vụ cho mục đích chung.
4.3. Diện tích, độ sâu và hành lang an toàn rà phá bom, mìn, vật nổ cho dự án thức hiện theo quyết định số 95/2003/QĐ – BQP ngày 7 tháng 8 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc ban hành “Quy trình kỹ thuật dò tìm, xử lý bom, mìn, vật nổ” (gọi tắt là diện tích rà phá bom, mìn, vật nổ).
4.4. Công tác rà phá bom, mìn, vật nổ dưới nước trong Thông tư này chỉ áp dụng cho trường hợp có độ sâu đến 15m; trường hợp có độ sâu hơn 15m thì thực hiện theo quy trình và định mức riêng do Bộ Quốc phòng ban hành.
5. Chế độ, chính sách đãi ngộ, định mức bồi dưỡng, phụ cấp, trợ cấp cho cán bộ, chiến sỹ trực tiếp tham gia nhiệm vụ rà phá bom, mìn, vật nổ thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.
II – QUY TRÌNH TRIỂN KHAI RÀ PHÁ BOM, MÌN, VẬT NỔ.
1- Các giai đoạn triển khai.
Công tác rà phá bom, mìn, vật nổ được tiến hành tuần tự theo đúng trình tự triển khai dự án đầu tư xây dựng cơ bản do Chính phủ quy định gồm hai giai đoạn:
-  Lập khái toán rà phá bom, mìn, vật nổ trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư.
- Triển khai rà phá bom, mìn, vật nổ trong giai đoạn thực hiện dự án.
2. Lập khái toán rà phá bom, mìn, vật nổ trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư.
Chủ đầu tư căn cứ vào diện tích rà phá bom, mìn, vật nổ cho dự án (quy định tại điểm 4.3, mục 4, phần 1) và định mức, đơn giá rà phá bom, mìn, vật nổ cho 1ha diện tích (quy định tại phụ lục số 1) của Thông tư này để thực hiện các công việc sau:
- Tính mức vốn đầu tư (khái toán) cho hạng mục rà phá bom, mìn, vật nổ của dự án hoặc cho một dự án độc lập chỉ có rà phá bom, mìn, vật nổ.
- Tổng hợp mức vốn khái toán vào tổng mức đầu tư của dự án hoặc là tổng mức đầu tư đối với một dự án rà phá bom, mìn, vật nổ độc lập.
- Trình phê duyệt dự án.
3. Triển khai rà phá bom, mìn, vật nổ trong giai đoạn thực hiện dự án.
Công tác rà phá bom, mìn, vật nổ trong giai đoạn thực hiện dự án được tiến hành theo các bước sau:
3.1. Bước 1: Lập nội dung đề nghị rà phá bom, mìn, vật nổ.
Sau khi dự án đầu tư được phê duyệt, Chủ đầu tư lập nội dung đề nghị rà phá bom, mìn, vật nổ cho dự án bằng văn bản gồm:
          - Tên dự án;
         - Địa điểm;
         - Chủ đầu tư;
         - Diện tích rà phá bom, mìn, vật nổ;
         - Nguồn vốn;
         - Yêu cầu tiến độ.
3.2. Bước 2: Gửi văn bản đề nghị rà phá, bom, mìn, vật nổ theo địa chỉ sau:
- Đối với dự án có diện tích rà phá bom, mìn, vật nổ nhỏ hơn hoặc bằng 30ha thì gửi văn bản về Bộ Tư lệnh Quân khu nơi triển khai dự án đầu tư để giải quyết.
- Đối với dự án có diện tích rà phá bom, mìn, vật nổ lớn hơn 30ha thì gửi văn bản về Cục Tác chiến thuộc Bộ Tổng tham mưu để giải quyết.
3.3. Bước 3: Giao nhiệm vụ cho các đơn vị rà phá bom, mìn, vật nổ.
- Tư Lệnh Quân khu căn cứ vào đề nghị của Chủ đầu tư, mức độ ô nhiễm bom, mìn, vật nổ tại khu triển khai dự án, quyết định giao nhiệm vụ cho đơn vị, doanh nghiệp có đủ năng lực tiến hành khảo sát, lập phương án kỹ thuật thi công - dự toán và tổ chức thi công rà phá bom, mìn, vật nổ.
- Cục trưởng Cục Tác Chiến/Bộ Tổng tham mưu căn cứ vào đề nghị của Chủ đầu tư, mức độ ô nhiễm bom, mìn, vật nổ tại khu vực triển khai dự án, giải quyết thủ tục và soạn thảo quyết định báo cáo Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ cho đơn vị, doanh nghiệp có đủ năng lực tiến hành khảo sát, lập phương án kỹ thuật thi công - dự toán; giao nhiệm vụ cho đơn vị thi công. Đối với các dự án, công trình xây dựng có diện tích rà phá bom, mìn, vật nổ lớn, yêu cầu tiến độ gấp thì giao cho hai hoặc nhiều đơn vị tham gia thi công để đảm bảo tiến độ.
3.4. Bước 4: Thẩm định, phê duyệt phương án kỹ thuật thi công - dự toán.
Sau khi lập xong phương án kỹ thuật thi công - dự toán rà phá bom, mìn, vật nổ; đơn vị, doanh nghiệp được giao nhiệm vụ gửi hồ sơ về:
- Tư lệnh Quân khu để tổ chức thẩm định và phê duyệt phương án kỹ thuật thi công - dự toán các dự án có diện tích rà phá bom, mìn, vật nổ nhỏ hơn hoặc bằng 30ha do đơn vị, doanh nghiệp thuộc quyền thực hiện.
- Tư lệnh Công binh tổ chức thẩm định phương án kỹ thuật thi công - dự toán đối với các dự án có diện tích rà phá bom, mìn, vât nổ lớn hơn 30ha và những dự án dưới 30ha do các doanh nghiệp trực thuộc Bộ Quốc phòng thực hiện; báo cáo Bộ Quốc phòng phê duyệt.
4.    Ký hợp đồng thực hiện công tác rà phá bom, mìn, vật nổ.
Căn cứ vào quyết định giao nhiệm vụ của Bộ Quốc Phòng hoặc các Quân khu, Chủ đầu tư tiến hành ký hợp đồng với các đơn vị, doanh nghiệp được giao nhiệm vụ để thực hiện và thanh, quyết toán.
5. Tổ chức thi công.
5.1. Sau khi hợp đồng thực hiện nhiệm vụ được ký kết, đơn vị trực tiếp thi công phải lập kế hoạch  thi công báo cáo cấp trên quản lý trực tiếp phê duyệt.
5.2. Đơn vị thi công báo cáo bằng văn bản việc triển khai thi công rà phá bom, mìn, vật nổ cho cơ quan quân sự địa phương trên địa bàn có dự án để thống nhất triển khai, quản lý địa bàn.
5.3. Khi nhận được thông báo, các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm tạo mọi điều kiện để đơn vị được giao nhiệm vụ thi công rà phá bom, mìn, vật nổ triển khai thực hiện và tổ chức huỷ bom, mìn, vật nổ thuận lợi, nhanh chóng, bảo đảm an toàn và tiến độ xây dựng của dự án.
6. Nghiệm thu và bàn giao.
Sau khi đã hoàn thành công tác thi công rà phá bom, mìn, vật nổ cho dự án (hoặc từng giai đoạn), đơn vị thực hiện báo cáo Chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu, thanh quyết toán trên cơ sở phương án kỹ thuật thi công - dự toán được duyệt để Chủ đầu tư nhận và bảo vệ mặt bằng đưa vào sử dụng. Hồ sơ kết quả rà phá bom, mìn, vật nổ được lưu trữ cùng hồ sơ dự án.
7. Kiểm tra và báo cáo.
Cấp trên quản lý trực tiếp đơn vị được giao nhiệm vụ thi công rà phá bom, mìn, vật nổ chịu trách nhiệm tổ chức kiểm tra chất lượng thi công tại hiện trường. Đối với các công trình trọng điểm, khi cần thiết Bộ Quốc phòng giao cho Bộ Tư lệnh Công binh chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng  tổ chức kiểm tra.
Hàng quý, 6 tháng, một năm các đơn vị thực hiện rà phá bom, mìn, vật nổ báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Tư lệnh Công binh để tổng hợp báo cáo Bộ Quốc phòng và Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

III. KINH PHÍ CHO CÔNG TÁC RÀ PHÁ BOM, MÌN, VẬT NỔ.
1. Đối với các dự án sử dụng vốn Nhà nước thực hiện theo khoản 2 điều 3 quyết định số 96/2006/QĐ – TTg ngày 04/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ cụ thể như sau:
1.1. Chi bồi dưỡng cho lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ với mức sinh hoạt phí là 60.000 đồng/người/ngày theo Quyết định số 122/2007/QĐ-TTg ngày 27/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ đối với quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ rà phá bom, mìn, vật nổ.
1.2. Chi phí vật liệu nhân công, ca máy theo định mức dự toán rà phá bom, mìn, vật nổ, ban hành kèm theo quyết định số 117/2007/QĐ–BQP ngày 30/7/2007 của  Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.
1.3. Những thiết bị thi công không có trong trang bị của quân đội, phải thuê bên ngoài thì được tính đúng,  tính đủ theo quy định hiện hành.
1.4. Đơn giá ca máy theo bảng giá ca máy và thiết bị thi công rà phá bom, mìn, vật nổ ban hành kèm theo Quyết định số 117/2005/QĐ–BQP ngày 4/11/2005 và số 80/2007/QĐ–BQP ngày 3/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.
1.5. Các chi phí khác được tính theo quy định hiện hành.
1.6. Không tính các khoản thu nhập chịu thuế tính trước và các khoản thuế khác (trừ các thiết bị thuê ngoài).
2. Đối với các dự án sử dụng nguồn vốn khác.
Thực hiện theo khoản 3 điều 3 Quyết định số 96/2006/QĐ-TTg ngày 04/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ; đơn giá rà phá bom, mìn, vật nổ được tính đúng, tính đủ theo quy định hiện hành.
3. Phương thức đảm bảo kinh phí.
Kinh phí bảo đảm cho công tác rà phá bom, mìn, vật nổ được lấy từ nguồn kinh phí của dự án; là một khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư của từng dự án hoặc tổng mức đầu tư của dự án rà phá bom, mìn, vật nổ độc lập. Chủ đầu tư thanh, quyết toán kinh phí trực tiếp cho các đơn vị theo hợp đồng

IV. CÔNG TÁC RÀ PHÁ BOM, MÌN, VẬT NỔ CÁC DỰ ÁN
(HOẶC PHI DỰ ÁN) CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI.
1. Nước ngoài, các Tổ chức quốc tế, Tổ chức phi chính phủ nước ngoài, cá nhân người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài và các tổ chức cá nhân khác có hoạt động nhằm hỗ trợ phát triển, viện trợ nhân đạo trong lĩnh vực rà phá bom, mìn, vật nổ trên lãnh thổ Việt Nam, đáp ứng luật pháp và các quy định của Việt Nam đều được khuyến khích và tạo điều kiện thực hiện Viện trợ của bên nước ngoài trong lĩnh vực rà phá bom, mìn, vật nổ bao gồm các hình thức chủ yếu sau đây:
- Viện trợ thông qua các chương trình dự án.
- Viện trợ hỗ trợ phi dự án (viện trợ không thuộc chương trình, dự án, cung cấp viện trợ dưới dạng hàng hoá, vật tư, thiết bị, tài chính...).
Bộ Quốc phòng chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương có liên quan tiếp nhận các nguồn hỗ trợ và tổ chức thực hiện khắc phục hậu quả bom, mìn, vật nổ ở Việt Nam.
2. Việc tiếp nhận nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) để khắc phục hậu quả bom, mìn, vật nổ do chiến tranh để lại thực hiện theo Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 09/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức.
3. Việc tiếp nhận viện trợ phi chính phủ nước ngoài (NGO) thực hiện theo Quyết định số 64/2001/QĐ–TTg ngày 26/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài.
4. Việc tham gia rà phá bom, mìn, vật nổ làm nhiệm vụ quốc tế được Chính phủ giao nhiệm vụ trên cơ sở các điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia ký kết.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.
1.    Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo.
Quy định về quản lý và thực hiện rà phá bom, mìn, vật nổ trước đây trái với Quyết định số 96/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn Thông tư này đều bãi bỏ.
2. Đối với dự án có hạng mục rà phá bom, mìn, vật nổ đã được phê duyệt trước ngày thông tư này có hiệu lực nhưng chưa thi công thì điều chỉnh dự toán chi phí theo thông tư này; Đối với những dự án thực hiện rà phá bom, mìn, vật nổ chưa hoàn thành thì phần khối lượng đã thi công xong (theo nhật ký thi công có xác nhận của giám sát thi công bên Chủ đầu tư) tính đến ngày 25/5/2006 được hưởng chi phí theo quy định trước khi Quyết định số 96/2006/QĐ–TTg của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực; phần khối lượng thi công tính từ ngày 26/5/2006 đến thời điểm Thông tư này có hiệu lực thì thực hiện theo công văn số 5972/BQP ngày 13/11/2006 của Bộ Quốc phòng; phần khối lượng thi công sau thời điểm có hiệu lực của thông tư được điều chỉnh theo quy định tại thông tư này.
3. Các Bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân các cấp, Chủ đầu tư dự án, căn cứ quy định tại Quyết định số 96/2006/QĐ–TTg của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Thông tư  này, tổ chức thực hiện.
Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Quốc phòng để tổng hợp và nghiên cứu giải quyết./.

                                                                                                                KT. BỘ TRƯỞNG
                                                                                                                 THỨ TRƯỞNG


                                                                                                                         Đã ký


                                                                                                    Trung tướng Nguyễn Khắc Nghiên


 3- Quyết định số 122/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

 
THỦ TƯỚNG CHỈNG PHỦ

Số 122/2007/QĐ-TTg
          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                             Hà nội, ngày 27 tháng 7 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH
Về một số chế độ đối với quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng
trực tiếp thực hiện nhiệm vụ rà phá bom, mìn, vật nổ 

 
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
    - Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
    - Căn cứ Quyết định số 96/2006/QĐ-TTg ngày 04 tháng 5 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về     việc quản lý và thực hiện công tác rà phá bom, mìn, vật nổ;
    - Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,
 
 
QUYẾT ĐỊNH :
 
Điều 1. Quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng biên chế thuộc các đơn vị công binh chuyên trách trực tiếp thực hiện nhiệm vụ rà phá bom, mìn, vật nổ được hưởng các chế độ như sau:
1. Hưởng nguyên lương theo ngạch bậc, cấp bậc, quân hàm và phụ cấp lương (nếu có); được hưởng các chế độ, chính sách khác theo quy định của pháp luật.
2. Hưởng sinh hoạt phí mức 60.000 đồng/người/ngày, tính theo ngày thực tế thực hiện nhiệm vụ tại khu vực bãi bom, mìn, vật nổ.
Điều 2. Kinh phí thực hiện các chế độ quy định tại Điều 1 Quyết định này như sau:
1. Đối với dự án sử dụng vốn nhà nước, kinh phí thực hiện chế độ quy định tại khoản 1 Điều 1 Quyết định này được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của Bộ Quốc phòng và kinh phí thực hiện chế độ quy định tại khoản 2 Điều 1 Quyết định này được tính trong đơn giá (trên 01 ha diện tích) cho rà phá bom, mìn, vật nổ theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Quyết định số 96/2006/QĐ-TTg ngày 04 tháng 5 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý và thực hiện công tác rà phá bom, mìn, vật nổ.
2. Đối với dự án sử dụng nguồn vốn khác, các chế độ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 1 Quyết định này được tính trong đơn giá rà phá bom, mìn, vật nổ theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Quyết định số 96/2006/QĐ-TTg ngày 04 tháng 5 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ.
Điều 3. Quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng khi được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ rà phá bom, mìn, vật nổ, nếu bị thương, bị bệnh, hy sinh thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 3, Điều 11 và Điều 17 Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng thì được xem xét, xác nhận là thương binh, bệnh binh hoặc liệt sĩ.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
Điều 5. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng và Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Quyết định này.
Điều 6. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
                                                                                                                            KT. THỦ TƯỚNG
                                                                                                                           PHÓ THỦ TƯỚNG

                                                                                                                                     Đã ký

                                                                                                                           Nguyễn Sinh Hùng

 


 


 


 


  Các tin liên quan khác

Lên đầu trang      
 
Bản quyền © 2007 BOMICEN.
Liên hệ: bomicen@viettel.vn
 Lượt truy cập: 318141

Trang chủ | Sơ đồ chung | Liên hệ | English

 


Cơ quan chủ quản: Bộ Tư lệnh Công binh
Cơ quan thiết lập trang tin điện tử: Trung tâm Công nghệ xử lý bom mìn
Giấy phép số 402/GP-BC ngày 13/9/2007 của Cục Báo chí/Bộ Thông tin và Truyền thông
Trưởng ban biên tập: Tiến sĩ Nguyễn Trọng Cảnh - Giám đốc Trung tâm
Địa chỉ: 290 Lạc Long Quân - Tây Hồ - Hà Nội
Điện thoại: 04.7534017 – 04.2142389 Fax: 04.7534018

Doi Tac
Doi tac